Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

1. Postanowienia ogólne. Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy „O danych Osobowych” i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa danych osobowych, podejmowane przez „P`URI” (dalej – Operator).
1.1. Operator stawia swoim najważniejszym celem i warunkiem wykonywania swojej działalności przestrzeganie praw i wolności osoby i obywatela podczas przetwarzania danych osobowych, w tym ochrony praw do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1.2. Niniejsza Polityka operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o odwiedzających stronę http://puri-franszyza.pl/.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych − przetwarzanie danych osobowych za pomocą narzędzi komputerowych;
2.2. Blokowanie danych osobowych – tymczasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wyjaśnienia danych osobowych);
2.3. Strona internetowa – zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym http://puri-franszyza.pl/.
2.4. System informacji danych osobowych − zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych technologii informatycznych i środków technicznych umożliwiających ich przetwarzanie;
2.5. Depersonalizacja danych osobowych − działania, w których wyniku nie można określić przynależności danych osobowych do konkretnego użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych bez użycia dodatkowych informacji;
2.6. Przetwarzanie danych osobowych – każde działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) dokonanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
2.7. Operator – organ państwowy, organ miejski, osoba prawna lub fizyczna, niezależnie lub wspólnie z innymi organizujący i (lub) przetwarzający dane osobowe, a także określający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych;
2.8. Dane osobowe − wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą określonego Użytkownika strony http://puri-franszyza.pl/;
2.9. Użytkownik − każdy odwiedzający stronę http://puri-franszyza.pl/;
2.10. Udostępnianie danych osobowych − działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonej grupie osób;
2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonego kręgu osób, w tym upublicznienie danych osobowych w mediach, umieszczenie w sieciach informacyjno-telekomunikacyjnych lub udostępnienie danych osobowych w inny sposób;
2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazywanie danych osobowych na terytorium obcego państwa, organu obcego państwa, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej;
2.13. Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w których wyniku dane osobowe są bezpowrotnie niszczone z niemożnością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informatycznym lub zniszczenie materialnych nośników danych osobowych.


3. Operator może przetwarzać poniższe dane osobowe Użytkownika:
3.1. Nazwisko, imię, imię ojca;
3.2. E-mail;
3.3. Numery telefonów;
3.4. Ponadto strona gromadzi i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowego serwisu statystycznego Google Analytics.
3.5. Powyższe dane w dalszej części Polityki są objęte ogólnym pojęciem Dane Osobowe.


4.Cel przetwarzania danych osobowych
4.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest informowanie Użytkownika poprzez
wysyłanie wiadomości e-mail.
4.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora list na adres puri.franchise@gmail.com z dopiskiem „Rezygnacja z wiadomości o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych”.
4.3. Anonimowe dane użytkowników gromadzone za pośrednictwem internetowych służb statystycznych służą do gromadzenia informacji o działaniach użytkowników na stronie, poprawy jakości strony i jej zawartości.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
5.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika samodzielnie za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie http://puri-franszyza.pl/. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
5.2. Operator przetwarza bezosobowe dane Użytkowniku, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (z zapisywaniem plików cookie i korzystania z technologii JavaScript).

6. Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki wykluczające dostęp do danych osobowych osób nieupoważnionych.
6.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym warunkiem, nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je aktualizować samodzielnie, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail puri.franchise@gmail.com z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.
6.3. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając do Operatora powiadomienie na adres e-mail Operatora puri.franchise@gmail.com z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
7.1. Operator przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych jest zobowiązany upewnić się, że obce państwo, na którego terytorium należy przekazać dane osobowe, zapewnia niezawodną ochronę praw osób, których dane dotyczą.
7.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na transgraniczne przekazywanie jej danych osobowych na piśmie i/lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej puri.franchise@gmail.com.
8.2. Niniejszy dokument będzie zawierał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersją.
8.3. Aktualna wersja Polityki w domenie publicznej znajduje się w Internecie pod adresem http://puri-franszyza.pl/policy